Συμβουλές για μισθώσεις

Μισθώσεις ακινήτων

Η υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μισθώσεως Ακινήτου (κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης), αποτελεί μια σχετικά απλά διαδικασία, η οποία όμως χρήζει προσοχής σε ορισμένα σημεία. Παρακάτω παρατίθενται οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τους συμβαλλόμενους μιας μισθωτικής σχέσης (Μισθωτή - Εκμισθωτή).  

Εκμισθωτής (ο ιδιοκτήτης του ακινήτου):  

Πριν θέσετε προς διάθεση το προς μίσθωση ακίνητό σας, φροντίστε να επιμεληθείτε την κατάσταση αυτού όσο το δυνατόν καλύτερα. Ελέγξτε τη λειτουργία των βασικών παροχών (υδραυλικά, ηλεκτρικά) και σιγουρευτείτε ότι δε χρήζουν επισκευών. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε βλάβη, φροντίστε να τη διορθώσετε με δικούς σας τεχνικούς και δική σας επίβλεψη. Σιγουρευτείτε επίσης ότι παραδίδετε το μίσθιο σε ευπρεπή εμφάνιση (βαμμένο και καθαρό), ούτως ώστε να αποφύγετε παρεμβάσεις του εκάστοτε μισθωτή, αλλά και να μπορέσετε να το παραλάβετε στην ίδια κατάσταση που το παραδώσατε.

Στην περίπτωση που αποφασίσετε να αναθέσετε τη μίσθωση του ακινήτου σας σε κάποιο Κτηματομεσίτη, σιγουρευτείτε αρχικά, ότι είναι νόμιμο μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων. Συμφωνείστε εγγράφως την αμοιβή του και μην δεχτείτε να προκαταβάλετε οποιοδήποτε ποσό, εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εύρεσης μισθωτή και η υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.

Από τη στιγμή που θα καταλήξετε στο πρόσωπο που τελικά θα μισθώσετε το ακίνητο, φροντίστε να συζητήσετε εξʼ αρχής τους όρους που θα διέπουν τη μίσθωση, τους οποίους θα τους αποτυπώσετε και εγγράφως (στο ιδιωτικό συμφωνητικό).

Μη δεχτείτε οποιοδήποτε ποσό ως προκαταβολή και μην δώσετε κλειδιά του ακινήτου σας, προτού υπογράψετε το συμφωνητικό μίσθωσης.

Χρησιμοποιείτε πάντα επίσημα Μισθωτήρια, που είναι συντεταγμένα είτε από κάποιο Δικηγόρο, είτε από τον Μεσίτη σας, είτε από αυτά που διατίθενται στα διάφορα καταστήματα, προκειμένω να αποφύγετε τυχόν διαφωνίες από τους αναγραφόμενους όρους. Σε περίπτωση που η μίσθωση αφορά επαγγελματική στέγη, απευθυνθείτε σε κάποιο δικηγόρο, προκειμένω να φροντίσει για όλες τις νομικές λεπτομέρειες (καθώς η επαγγελματική μίσθωση διέπεται από διαφορετικούς όρους).

Οι μισθώσεις κατοικιών έχουν τριετή νόμιμη διάρκεια και οι επαγγελματικές δωδεκαετή. Η απόδοση καταστήματος χωρίς αποζημίωση μπορεί να γίνει μόνο με τη συμπλήρωση δεκαεξαετίας και γραφείου ελεύθερου επαγγελματία (γιατρού, δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή κλπ.) με τη συμπλήρωση δωδεκαετίας. Η διάρκεια όμως που συμφωνείται και αναγράφεται στις επαγγελματικές μισθώσεις είναι συνήθως μικρότερη, λαμβανομένου υπόψη ότι ο μισθωτής μπορεί να φύγει και πριν τη λήξη τους, αν περάσει διετία από την έναρξή τους, οφείλει όμως να προειδοποιήσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη προ εξαμήνου και να τον αποζημιώσει με 4 μηνιαία μισθώματα.

Μην παραλείψετε να προσδιορίσετε εγγράφως την ακριβή χρήση του μισθίου (κατοικία, ιατρείο, γραφείο κλπ.), καθώς και σε περιπτώσεις που αφορούν ειδικότερες χρήσεις (υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκπαιδευτηρίου κλπ.), φροντίστε να ελέγξετε αν συμφωνούν με το καταστατικό της πολυκατοικίας που ευρίσκεται το ακίνητο, αλλά και με τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς.  

Εφόσον, συμφωνήσετε στο ποσό του μηνιαίου μισθώματος, μην παραλείψετε να συμπεριλάβετε το τέλος χαρτοσήμου και την ετήσια προσαύξηση. Τέλος φροντίστε να καταθέσετε το συμφωνητικό μίσθωσης μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του.  

Μισθωτής:  

Εφόσον καταλήξετε στο ακίνητο το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, σιγουρευτείτε ότι έχετε ελέγξει επαρκώς την κατάσταση στην οποία το παραλαμβάνετε και ότι δεν υφίστανται τυχόν τεχνικά ή μη προβλήματα. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη, μην προχωρήσετε στην υπογραφή μισθωτηρίου, πριν σιγουρευτείτε ότι θα αποκατασταθούν με έξοδα του εκμισθωτή.

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να απευθυνθείτε σε κάποιο Κτηματομεσίτη, προκειμένω να σας βοηθήσει στη διαδικασία ανεύρεσης, μην προκαταβάλετε οποιοδήποτε ποσό, αν δε σας γνωστοποιήσει ο ίδιος τα στοιχεία του ακινήτου και υπογράψετε το συμφωνητικό μίσθωσης. Πιστοποιείστε επίσης ότι είναι Μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και ζητείστε απόδειξη για την αμοιβή που θα του καταβάλετε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μίσθωσης.

Εφόσον η μίσθωση αφορά Επαγγελματική Στέγη και πριν υπογράψετε συμφωνητικό μίσθωσης, σιγουρευτείτε ότι η χρήση για την οποία προορίζεται το μίσθιο, συμφωνεί με τον κανονισμό της πολυκατοικίας που ευρίσκεται το ακίνητο, αλλά και με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Ενημερωθείτε για τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχετε έναντι στη συντήρηση του μισθίου και της πολυκατοικίας (λογαριασμούς, κοινόχρηστα, δημοτικά τέλη κλπ.).

Κάθε αύξηση που έχει συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θεωρείται νόμιμη. Ως ετήσια προσαύξηση, συνήθως, συμφωνείται ο ετήσιος τιμάριθμος, προσαυξημένος κατά μία ή δύο μονάδες. Επιπλέον, κατά την έναρξη μιας μισθωτικής σχέσης, απαιτείται η καταβολή εγγύησης (κατόπιν συμφωνίας ένα ή δυο μηνιαία μισθώματα), η οποία και επιστρέφεται στο ακέραιο, κατά τη λήξη της μίσθωσης, την παραλαβή του μισθίου (στην κατάσταση που είχε παραληφθεί) και την εξόφληση των οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Στην περίπτωση δε, που κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, προκληθεί οποιαδήποτε ζημία στο ακίνητο (προϊόν της χρήσης από τον μισθωτή), ο μισθωτής υποχρεούται να   την αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Αντίθετα, στην περίπτωση που προκληθεί ζημία, για τις οποίες δε φέρει ευθύνη ο μισθωτής (λόγω παλαιότητας ακινήτου, καιρικών συνθηκών κλπ.), η ευθύνη αποκατάστασης βαρύνει τον εκμισθωτή του ακινήτου.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Ένας εκπρόσωπός μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτησή σας! Επικοινωνήστε μαζί μας
Loading...